Toto jsou neoficiální stránky lezeckého oddílu působícího v Novém Boru. Veškeré informace zde uvedené se mohou více či méně lišit od skutečnosti. Doufáme však, že nikoho neurazí a nikomu nezpůsobí žádnou újmu, ať psychickou nebo majetkovou.
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Neoficiální stránky lezeckého oddílu

 

Pravidla ČP v lezení na obtížnost

Pravidla ČP v lezení na obtížnost

Závodní pravidla Českého poháru mládeže ve sportovním lezení na obtížnost [Pravidla 2010.pdf (dokument Adobe PDF)Pravidla 2010.pdf 67.0 KB]

1. Všechny závody se musí konat na umělých stěnách. K lezení je možno použít celý povrch lezecké stěny. Boční hrany a horní hrana se k lezení nesmí používat. Rovněž je zakázáno používat k postupu zdí, které se nacházejí za okrajem lezecké stěny. Cesta musí vést z více než 80% mimo struktury tvořící plochu stěny.

V případě potřeby může být cesta oddělena od ostatních částí stěny červenou nepřerušovanou čarou. Jakýkoliv kontakt závodníka se stěnou za touto červenou čarou znamená okamžité ukončení pokusu traťovými rozhodčími. Stavitel je povinen na případná omezení upozornit závodníky při obhlídce. Hlavní rozhodčí zodpovídá za regulérnost cest. Pořadatel je povinen podle rozhodnutí hlavního rozhodčího zajistit úpravu cesty.

2. Cesta je přelezena tehdy, jestliže ji závodník přelezl podle pravidel, všechna postupová jištění byla zapnuta ve správném pořadí (postupně ve směru cesty) a lano do poslední expresky bylo zapnuto z regulérní polohy, pokud stavitel neurčí jinak.

V případě lezení s horním jištěním, bude cesta považována za přelezenou, jestliže ji závodník přelezl podle pravidel a pokud staticky oběma rukama držel chyt, který je označený jako top. V případě lezení s dolním jištěním je cesta přelezena zapnutím poslední (topové) expresky, pokud stavěč a hlavní rozhodčí neurčí jinak - na tuto případnou změnu musí být závodníci předem upozorněni.

3. Definice chytu - Jako chyt se bere každý chyt nebo struktura, kterou stavitel cesty označil jako chyt. V průběhu závodního kola může traťový rozhodčí po konzultaci s hlavním a stavěčem doplnit či upravit bodování chytů vyžaduje-li to hodnocení cesty.

4. Startovní pořadí - o startovním pořadí prvního kola kvalifikace rozhoduje los (počítačem vytvořené náhodné pořadí), pořadí závodníků do druhého kola pokračuje od poloviny startovní listiny.

5. Všichni závodníci mají před startem k dispozici 6 minut na společnou prohlídku cesty. Jedinou povolenou pomůckou na studium cesty je dalekohled. Závodníci si mohou dělat poznámky. Věková kategorie D může prohlídku kvalifikačních cest absolvovat s trenéry. Před prohlídkou musí být cesta kompletně připravena včetně všech expresek. Během prohlídky musí být závodníci ve vymezené zóně, která musí být v případě potřeby viditelně vyznačena. Tato zóna je součástí izolované zóny a platí pro ni stejná pravidla (závodník nesmí přijít do kontaktu s osobami, které také nejsou v izolované zóně). V případě lezení stylem "FLASH" musí být cesta před závodníky předlezena předlezcem.

6. Každý závodník musí být vybaven minimálně sedacím úvazkem. Jednoduché lano na jištění zajišťuje organizátor. Závodník musí být uvázán na osmičkový uzel. Může se používat magnézium.

7. Pro každou cestu je stanoven časový limit, který je určen po konzultaci stavěče a hlavního rozhodčího. Závodníkům je sdělen při zahájení prohlídky. Čas je spuštěn při příchodu závodníka pod stěnu. Závodník má 40 sekund na nastoupení do cesty (těchto 40 sekund je součástí časového limitu). Při uplynutí čas limitu na nástup je závodník upozorněn traťovým rozhodčím, pokud okamžitě nenastoupí je diskvalifikován. Když vyprší celkový časový limit, traťový rozhodčí zastaví závodníka a započítá mu poslední dosažený chyt. Traťový rozhodčí musí hlasitě oznámit závodníkovi poslední minutu a posledních 10 sekund před vypršením časového limitu, nebo zbývající čas na požádání závodníka.

8. Pokus je považován za zahájený v okamžiku kdy závodník zvedne obě nohy ze země. Závodník se v cestě může kdykoliv vracet, ale nesmí šlápnout zpět na zem. Jestli se však tímto počínáním vystaví nebezpečí pádu na zem, traťový rozhodčí musí závodníka na toto nebezpečí upozornit a v případě neuposlechnutí jeho pokus ukončit.

9. Jistič musí po celý čas lezení nechávat přiměřenou vůli lana. Každé vlastí napnutí lana může být považováno za umělou pomoc. V případě, že tomu tak bude, pak traťový rozhodčí musí závodníka zastavit a započítat mu poslední dosažený chyt před tímto incidentem. V případě napnutí lana, které je považováno za umělou pomoc a není zaviněné závodníkem (např. špatná manipulace jističe), je toto považováno za technický incident a musí být závodníkem okamžitě oznámeno traťovému rozhodčímu.

10. Závodník zapíná při lezení lano do expresek v logickém pořadí. V případě chybného zapnutí lana, musí závodník tuto chybu opravit. Na chybu jej musí upozornit traťový rozhodčí. Závodník je povinen tuto chybu bez prodlení opravit, pokud chce pokračovat v pokuse. Po skončení pokusu musí lano procházet všemi určenými expreskami v logickém pořadí. Lezcovo tělo (v úrovni kolen) se nesmí dostat za nebo nad nezapnutou expresku z pohledu linie cesty. Při traverzu či slézání se lezec nesmí dostat z dosahu expresky (nesmí se po chytech vracet aby dosáhl k expresce).

Stavěč může, zejména z důvodů bezpečnosti, určit poslední chyt, ze kterého je závodník povinen zapnout expresku. Na tuto skutečnost musí být lezec upozorněn při prohlídce cesty. Při lezení je lezec upozorněn traťovým rozhodčím a při neuposlechnutí je jeho pokus ukončen. Posledním bodovaným chytem je tento označený chyt. Při pokusu o zapnutí, pak tento označený chyt s plusem.

11. Závodník má právo znát hodnotu svého pokusu, která mu bude započítána. Po skončení pokusu, musí závodníkovi na jeho dotaz, traťoví rozhodčí jeho výkon sdělit. Traťový rozhodčí není povinen nikomu jinému (s výjimkou hlavního rozhodčího a osoby pověřené zpracováním výsledku) sdělovat okamžitý výkon závodníka.

12. Frekvenci čištění cesty určuje hlavní nebo traťový rozhodčí po dohodě se stavitelem.

13. Posouzení technického incidentu:

*
jestliže při technickém incidentu zůstane závodník v regulérní pozici, může pokračovat v lezení, ale tím přichází o právo uznání technického incidentu. V případě, že se tak nerozhodne, musí závodník technický incident okamžitě ohlásit a svůj pokus bez prodleně ukončit.
*
jestliže je závodník po technickém incidentu v neregulérním postavení, musí závodník svůj pokus okamžitě ukončit, o případu rozhodne traťový rozhodčí. Protest v případě nejasností při technickém incidentu musí být podaný okamžitě a závodník čeká na rozhodnutí v oddělené zóně.
*
v případě uznaného technického incidentu je závodníkovi před dalším pokusem poskytnut oddechový čas v oddělené zóně minimálně 20 minut. Pak bude závodníkovi umožněn další pokus.
* v případě náhradního pokusu se do výsledků započítává lepší pokus
*
když se vylomí chyt nebo poškodí struktura, musí traťový rozhodčí nebo stavěč obnovit cestu tak, jak jen to bude nejlépe možné. Jestliže to nebude možné, kolo může být zrušeno bez práva protestu.
*
Jako technický incident může být uznáno ovlivnění výkonu závodníka způsobené dotykem jiného tělesa(padající jiný závodník,letící předmět..,),náhlým nečekaným velmi hlasitým zvukem(porucha aparatury apod.), nepravdivým sdělením-např.o technickém incidentu či vypršení času (které je např. určeno jinému závodníkovi nebo vykřiknuto divákem…)

14. Závodník je zastaven traťovými rozhodčími, nebude mu povoleno pokračovat v lezení a bude mu změřeno místo regulérně dosažené v těchto případech:

* pád
* vyčerpání časového limitu
* kontakt se stěnou za ohraničením cesty červenou páskou nebo použití zakázaných částí stěny
*
pokud závodník expresku přelezl tak, že je již mimo jeho dosah. Traťový rozhodčí je povinen předtím závodníka na zapnutí dané expresky upozornit. V případě nezapnutí expresky se závodníkovi počítá jako držený chyt první označený za nezapnutou expreskou
* návrat na zem
* použití nepovolených pomůcek
* použití jistících pomůcek k postupu nebo udržení rovnováhy
* neuposlechnutí příkazů rozhodčích
* v případě necvaknutí všech expresek v logickém pořadí

15. Závodník bude diskvalifikován v těchto případech:

*
získání informací o cestě jinak než je povoleno nebo získání nepovolených informací o výkonu jiných závodníků
* nedostaví-li se do izolované zóny do stanoveného termínu uzavření
* obhlídka cesty mimo vymezenou zónu
* pozdní návrat závodníka do izolace po obhlídce cesty
* odvázání se lana během lezení
* použití nestandardní výstroje, špatné navázání na lano, špatně zapnuté přezky úvazku
* odmítnutí reklamního dresu dodaného pořadatelem
* nesportovní chování závodníka
* chování závodníka které ohrožuje zdraví jeho nebo ostatních přítomných

Diskvalifikace bude provedena anulováním všech jeho výsledků.

16. O pořadí závodníka v jednotlivých kolech rozhoduje hodnota nejvzdálenějšího regulérně dosaženého chytu. V úvahu se berou pouze ruce.

*
jestliže je chyt dosažen statickým tečováním, bude odměřena vzdálenost tohoto tečovaného chytu se znaménkem mínus (-).
*
jestliže je chyt dosažen dynamickým tečováním, bude odměřena vzdálenost (posledního staticky drženého chytu) chytu ze kterého bylo prováděno dynamické tečování se znaménkem plus (+).
*
Jestliže však závodník v průběhu svého pokusu dosáhl chytu s vyšší hodnotou počítá se mu tato hodnota.
*
jestliže je chyt držený, odměřená vzdálenost bude čistá - bez znaménka
*
jestliže je chyt držený a lezec z tohoto chytu provede další aktivní pohyb, např. tečuje lezeckou stěnu dále ve směru lezení-a tento pohyb směřuje k vyřešení problému, bude odměřená vzdálenost se znaménkem plus (+).
*
Při určování pořadí má vzdálenost se znaménkem mínus (-) nižší hodnotu než hodnota bez znaménka a vzdálenost se znaménkem (+) má vyšší hodnotu než hodnota bez znaménka.

17. Závodníci se musí registrovat v izolované zóně ve stanoveném čase. Vstup do izolace je povolen pouze registrovaným závodníkům, pořadatelům a trenérům. Trenéři se po opuštění izolace nesmí vrátit zpět. Závodník musí uposlechnout pokyn pořadatele k přípravě na lezení a jakmile je rozhodčí vyzve, musí okamžitě nastoupit k pokusu. Závodnici nesmí z izolace nebo tranzitní zóny sledovat výkony soupeřů nebo jen samotnou cestu.

18. Při sestavování pořadí Je nutné postupovat podle bodu 15. Pokud se umístí více závodníků na stejném místě, rozhoduje o pořadí výsledek z předcházejícího kola. V případě, že se lezou dvě kvalifikační cesty, počítá se pořadí z těchto dvou kvalifikací. Superfinále se uskuteční v případě, že po finálovém kole budou na prvním místě dva nebo více závodníků. V případě shodného výsledku v superfinále rozhodne o dalším superfinále hlavní rozhodčí, případně se udělí dvě nebo více prvních míst. Jako další kriterium hodnocení lze podle rozhodnutí hlavního rozhodčího využít čas. V případě shodného výsledku v superfinále by pak rozhodoval lepší čas. O tom, že v superfinále bude dalším rozhodujícím kritériem čas, informuje závodníky hlavní rozhodčí před zahájením superfinále.

Při MČR může být uděleno pouze jedno první místo (titul) v každé kategorii. Pokud probíhá více než jedno superfinále, pak se výsledky zapisují do sloupce se superfinále tak aby bylo dosaženo adekvátního pořadí. Např. sčítáním jednotlivých výkonů nebo jejich krácením a přičtením vhodné konstanty.

!!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚCHTO PRAVIDEL JSOU PRAVIDLA " PRO POŘÁDÁNÍ ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍM LEZENÍ " !!!

21.4.2008 Doseděl Miroslav

15.4.2009 Aktualizace - Marie Dichtlová (úprava bodu 18)
 
Prohlášení o Cookies